Decyzja odnośnie skorzystania przez rodziców po poronieniu lub martwym urodzeniu z przysługujących im praw należy wyłącznie do samych rodziców. Nie są oni zobowiązani do rejestracji dziecka w urzędzie stanu cywilnego (USC), do jego pochówku ani do korzystania z urlopu macierzyńskiego czy okolicznościowego. Jest to wyłącznie prawo rodziców, a nie ich obowiązek. Jeżeli jednak rodzice dziecka będę chcieli skorzystać z przysługujących im praw, w tym prawa do urlopu macierzyńskiego czy zasiłku pogrzebowego, konieczne jest zarejestrowanie dziecka w urzędzie stanu cywilnego.

Karta martwego urodzenia

Żeby móc zarejestrować dziecko w USC, konieczne jest, by została wydana karta martwego urodzenia. Karta martwego urodzenia zostaje wydana, gdy znana jest płeć dziecka. W przypadku, gdy do poronienia doszło na wczesnym etapie i nie jest znana jeszcze płeć dziecka, konieczne jest, aby móc dokonać rejestracji w USC, przeprowadzenie badań genetycznych w celu ustalenia płci dziecka.

Wzór Karty Martwego Urodzenia

Poronienie w szpitalu

W przypadku, gdy do poronienia dochodzi w szpitalu, konieczne jest, by poinformować personel szpitala o chęci rejestracji dziecka w USC. Ta informacja pozwoli personelowi szpitala na zabezpieczenie materiału do przeprowadzenia badań genetycznych w celu ustalenia płci dziecka. Karta martwego urodzenia zostanie wydana dopiero w przypadku, gdy będzie znana płeć dziecka. Zgodnie z przepisami, karty martwego urodzenia nie wydaje się, gdy płeć dziecka jest nieznana .

Poronienie w domu

Gdy do poronienia dochodzi w domu i materiał genetyczny do badania zostanie samodzielnie zabezpieczony przez rodziców dziecka, wskazane jest by zgłosić się do szpitala niezwłocznie po poronieniu i poinformować o tym, że będą przeprowadzane badania w celu ustalenia płci dziecka. To właśnie szpital, do którego zgłosi się kobieta po poronieniu w domu, wydaje kartę martwego urodzenia, która jest potrzebna do rejestracji w USC. Po uzyskaniu wyników badań ustalających płeć dziecka, należy udać się do szpitala z wynikiem w celu wydania karty martwego urodzenia.

Rejestracja w USC

W przypadku poronienia lub martwego urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego otrzymuje się akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Nie jest wówczas sporządzany akt zgonu.

Akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu

Otrzymanie z Urzędu Stanu Cywilnego aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu umożliwia skorzystanie kobiecie ze skróconego urlopu macierzyńskiego czy złożenie wniosku do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego po dokonaniu pochówku dziecka.

Ważne regulacje prawne:

Art. 54 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz informację, że dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia nie przekazuje się.

Art. 55 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Art. 48 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

Odpis skrócony aktu urodzenia zawiera:

1) nazwisko, imię (imiona) oraz płeć dziecka;

2) kraj, datę i miejsce urodzenia;

3) nazwiska rodowe i imiona rodziców.

Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, poza danymi o których mowa w ust. 1, zawiera adnotację, że dziecko urodziło się martwe.

Art. 52 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

Agata Iwanow
Radczyni Prawna
Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego

Pomoc prawna Fundacji Ernesta:
pomoc.prawna@fundacjaernesta.pl

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. Artykuł uwzględnia stan prawny, który obowiązuje w dniu publikacji (chyba, że inny stan prawny został wskazany w treści artykułu).