Regulamin szkoleń on-line

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady realizacji szkolenia on-line: „Szkolenie z zakresu prawnych aspektów postępowania personelu medycznego oraz komunikacji z pacjentką po poronieniu lub martwym oraz znajdującą się w trudnej sytuacji położniczej” („Szkolenie”).

2. Organizatorem Szkolenia jest Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789473 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132999142, REGON: 383560653 („Organizator”).

§ 2.
Zasady Szkolenia

1. Szkolenie prowadzone jest przez radcę prawnego (część prawna) oraz psychologa (cześć psychologiczna) współpracującego z Organizatorem.

2. Szkolenie jest bezpłatne.

3. Wzięcie udziału w Szkoleniu możliwe jest za pośrednictwem platformy e-learningowej. Instrukcja dostępu do Szkolenia zostanie udostępniona Uczestnikowi drogą mailową.

4. Treść i przebieg Szkolenia nie są w jakikolwiek sposób utrwalane ani udostępniane przez Organizatora po zakończeniu Szkolenia.

5. Wzięcie udziału w Szkoleniu możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu udziału w Szkoleniu drogą mailową, podaniu danych osobowych (imię i nazwisko, adres email) lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zaakceptowaniu Regulaminu. Regulamin jest udostępniany Uczestnikowi drogą mailową.

§ 3.
Udział w Szkoleniu oraz warunki techniczne

1. Uczestnik Szkolenia powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.

2. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń niezależnych od Organizatora np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik.

3. Uczestnikowi zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Uczestnik Szkolenia nie może w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Szkolenia oraz udostępniać ich dalej.

5. Podczas Szkolenia Uczestnik może mieć kontakt wizualny z innymi Uczestnikami i prowadzącym Szkolenie, może wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusję, na co Uczestnik wyraża zgodę przed wzięciem udziału w Szkoleniu. W trakcie Szkolenia Uczestnik może cofnąć ww. zgodę poprzez wyłącznie kamery. W przypadku wyrażania zgody na umożliwienie kontaktu wizualnego danego Uczestnika z innymi Uczestnikami i prowadzącym, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku Uczestnika w trakcie Szkolenia. Wizerunek Uczestnika Szkolenia nie jest w żaden sposób wykorzystywany przez Organizatora po zakończeniu Szkolenia.

§4.
Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Szkolenia niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a) pocztą elektroniczną na adres biuro@fundacjaernesta.pl lub

b) pisemnie na adres: Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa.

3. Treść reklamacji powinna zawierać oznaczenie Uczestnika Szkolenia składającego reklamację oraz zastrzeżenia związane z realizacją Szkolenia.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora pocztą elektroniczną lub pisemnie (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika).

§ 5
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie.

2. Dane Uczestników Szkolenia, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz wizerunek Uczestnika – w przypadku wyrażanie zgody przez Uczestnika zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora (Organizatora) Uczestnicy mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@fundacjaernesta.pl albo z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Organizatora: iod@fundacjaernesta.pl.

4. Dane osobowe Uczestników Szkolenia są przetwarzane w celu organizacji i realizacji Szkolenia, w tym kontaktowania się z Uczestnikami przed Szkoleniem oraz w celu przekazania Uczestnikom zaświadczenia o odbyciu Szkolenia oraz na podstawie zgody Uczestnika – w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na kontakt wizualny z innymi Uczestnikami Szkolenia i prowadzącym Szkolenie.

5. Uczestnicy Szkolenia przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku danych, o których mowa § 2 ust. 5, wymagane przez Organizatora w celu realizacji Szkolenia zgodnie z Regulaminem.

6. Uczestnikowi, na zasadach określonych w Ustawie i RODO, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, do uzyskania kopii oraz ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te można realizować poprzez skontaktowanie się z Administratorem (Organizatorem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 3 powyżej. Uczestnikom – w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora w ramach Szkolenia – przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane innym administratorom danych.

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zrealizowania Szkolenia, w tym przekazania Uczestnikom zaświadczeń lub do czasu odwołania zgody przez Uczestnika.

§ 6.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.