REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU FUNDACJAERNESTA.PL

Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod domeną: fundacjaernesta.pl.

Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony: www.fundacjaernesta.pl w formie, która umożliwia Usługobiorcy pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

DEFINICJE:

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną: fundacjaernesta.pl .
 • Usługodawca – Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000789473 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca numer NIP: PL1132999142 oraz numer REGON: 383560653.
 • Usługobiorca – użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść określa Regulamin.
 • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
 • Rejestracja – procedura umożliwiająca korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu.

ADMINISTRATOR SERWISU:

Administratorem Serwisu jest Usługodawca.

Usługodawca posługuje się następującym adresem/adresami poczty elektronicznej:

 • biuro@fundacjaernesta.pl,
 • pomoc.psychologiczna@fundacjaernesta.pl, pomoc.prawna@fundacjaernesta.pl,
 • polozna@fundacjaernesta.pl,
 • diagnostyka@fundacjaernesta.pl,
 • konsultacje@fundacjaernesta.pl
 • wczesniaki@fundacjaernesta.pl,
 • szkolenia@fundacjaernesta.pl
 • warsztaty@fundacjaernesta.pl.

Celem Serwisu jest udzielanie wszechstronnej pomocy zgodnie ze statutem Usługodawcy, w tym pomocy medycznej, psychologicznej (również w ramach terapii grupowej) i prawnej osobom, które utraciły dziecko w trakcie trwania ciąży oraz kobietom w trudnej sytuacji położniczej oraz prowadzenie bloga.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG:

Warunkiem korzystania z Serwisu jest dysponowanie: komputerem lub innym urządzeniem elektronicznym zapewniającym łączność z siecią Internet, przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies, adresem poczty elektronicznej e-mail.

Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

TRYB ZAWIERANIA UMOWY:

Korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu jest możliwe po uprzednim podaniu i potwierdzeniu prawidłowości danych przez Usługobiorcę, wyrażeniu przez Usługobiorcę stosownych zgód oraz zaakceptowaniu Regulaminu. Regulamin jest przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres poczty elektronicznej (e-mail) Usługobiorcy, a treść Regulaminu udostępniana jest w ramach przesłanej pocztą elektroniczną (e-mail) wiadomości.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.

Z momentem potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy, a Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość danych podanych w toku Rejestracji, a także ich aktualizację.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

TRYB ROZWIĄZYWANIA UMOWY:

Usługobiorca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres: Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa).

Usługodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym bądź w sposób naruszający dobre obyczaje, a także, gdy narusza Regulamin. Usługobiorca, z którym Umowa została rozwiązana, nie ma możliwości ponownej rejestracji w Serwisie.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU NA RZECZ USŁUGOBIORCÓW:

Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi:

 • udzielanie – w miarę możliwości Fundacji – wszechstronnej pomocy osobom, które utraciły dziecko w trakcie trwania ciąży oraz kobietom w trudnej sytuacji położniczej, w tym przez osoby wskazane przez Fundację, a upoważnione do wykonywania zawodu lekarza, psychologa, radcy prawnego lub adwokata – odpowiednio medycznej, psychologicznej (również w ramach terapii grupowej) oraz prawnej,
 • umożliwienie umieszczania wpisów na prowadzonym blogu,
 • prowadzenie rozmów za pośrednictwem Live Chat z osobami, które utraciły dziecko w trakcie trwania ciąży oraz kobietami w trudnej sytuacji położniczej.

Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców nieodpłatnie.

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ FUNKCJA I CEL OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH:

Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług, a także o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

Serwis zbiera dane o aktywności Usługobiorców w Serwisie w celach statystycznych, poprawy dostępności informacji w Serwisie oraz w celu poprawy bezpieczeństwa danych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Usługobiorców.

Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, w tym za działania stanowiące naruszenie przepisów prawa oraz Regulaminu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są świadczone przez Usługodawcę nienależycie lub niewykonywane.

Reklamacja wymaga przesłania informacji na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjaernesta.pl

Treść reklamacji powinna zawierać:

 • oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację,
 • zastrzeżenia związane ze świadczeniem Usług.

Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadamia reklamującego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e-mail, z którego wysłano reklamację.

TRYB ZMIANY REGULAMINU I ZAMKNIĘCIA SERWISU:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie najwcześniej po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania Usługobiorcom powiadomień o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca jest zobowiązany przesłać stosowną informację w tym zakresie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e-mail) na adres: biuro@fundacjaernesta.pl . Po otrzymaniu zawiadomienia Usługobiorca nie może korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu za uprzednim powiadomieniem Usługobiorców co najmniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed zakończeniem funkcjonowania Serwisu. Usługobiorcy zostaną o tym powiadomieni za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e-mail). Informacja o zamknięciu Serwisu zostanie również ogłoszona na stronie internetowej Serwisu.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA:

Prawem właściwym dla Usług jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z Usługami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Usługobiorcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: biuro@fundacjaernesta.pl.

JĘZYK:

Serwis jest prowadzony w języku polskim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

DANE OSOBOWE/OCHRONA PRYWATNOŚCI:

Dane osobowe Usługobiorców są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: www.fundacjaernesta.pl.