Prawa kobiet związanych z opieką nad nimi w szpitalu, w sytuacjach szczególnych zawiera ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Do sytuacji szczególnych zalicza się rozpoznanie podczas ciąży ciężkiej choroby lub wady dziecka, poronienie, urodzenie dziecka martwego,  niezdolnego do życia, chorego lub z wadami wrodzonymi.

Terminologia:

 • Poronienie –  wydalenie lub wydobycie z ustroju matki, płodu, który nie oddycha ani  nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie  pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło  to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 7 dni).
 • Urodzenie martwe – całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki, płodu o ile  nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży, który po takim wydaleniu lub  wydobyciu nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak  czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych  od woli.

Zarówno termin poronienie jak i urodzenie martwe,  powinny być używane tylko na potrzeby sporządzania dokumentacji  medycznej. Niżej opisane prawa dotyczą każdej ciąży bez względu na to, na którym etapie się zakończyła.
Kobiecie w sytuacji szczególnej, zapewnia się pomoc, realizowaną w następujący sposób:

 • przy  przekazywaniu informacji na temat sytuacji położniczej i zdrowotnej matki i jej dziecka osoba sprawująca opiekę jest obowiązana zapewnić  kobiecie na jej życzenie czas pozwalający na oswojenie się z informacją, przed udzieleniem szczegółowych wyjaśnień, zanim kobieta będzie współuczestniczyła w procesie dalszego podejmowania decyzji, chyba że dalsze udzielanie świadczeń zdrowotnych jest niezbędne;
 • po przekazaniu informacji należy umożliwić kobiecie skorzystanie możliwie  szybko z pomocy psychologicznej i kontakt z duchownym jej wyznania oraz  wsparcie osób bliskich, zgodnie z życzeniem kobiety;
 • kobiety w sytuacji, o których mowa wyżej, w miarę możliwości nie umieszcza się w sali razem z kobietami w okresie  ciąży, bądź w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka;
 • kobietę przebywającą w oddziale traktuje się z szacunkiem oraz umożliwia się jej branie udziału w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z koniecznym postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym; osoby sprawujące opiekę potrafią nawiązać z nią dobry kontakt słowny i mieć świadomość,  jak ważny jest ton rozmowy, ich postawa oraz słowa skierowane do kobiety po stracie dziecka; należy zapytać o jej potrzeby i oczekiwania, a  informacje w tym zakresie wykorzystać do wspierania podczas pobytu w oddziale; badania i zabiegi wykonuje się w intymnej atmosferze;
 • kobiecie należy umożliwić pożegnanie się ze zmarłym dzieckiem w obecności osób bliskich, jeżeli wyrażą taką potrzebę;
 • w  celu nawiązania dobrego kontaktu z kobietą osoba sprawująca opiekę oraz  inne osoby uczestniczące bezpośrednio w udzielaniu świadczeń  zdrowotnych nad kobietą, w szczególności:              

a) przedstawiają się i wyjaśniają swoją rolę w opiece nad kobietą,

b) prezentują spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę,                

c) szanują jej prywatność i poczucie intymności,              

d) każdorazowo uzyskują zgodę rodzącej na wykonanie zabiegów i badań;

 • kobiecie udziela się wyczerpującej informacji na temat stanu jej zdrowia;
 • kobiecie  udziela się także wszelkich informacji zarówno o możliwości uzyskania  dalszej pomocy psychologicznej, miejscach i organizacjach udzielających  wsparcia osobom w podobnej sytuacji, jak i przysługujących jej prawach;
 • w  przypadku zdiagnozowania ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia lub  nieuleczalnej choroby, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, należy poinformować o możliwości uzyskania dalszej pomocy w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej, przy czym  podmiot leczniczy na III poziomie opieki perinatalnej zapewnia  dostępność do opieki nad chorym noworodkiem w ramach opieki paliatywnej i  hospicyjnej – zgodnie ze wskazaniami medycznymi;
 • kobiecie udziela się wyczerpującej informacji na temat obowiązującego stanu  prawnego, w szczególności wynikającego z przepisów o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy dotyczącego  sytuacji, w jakiej się znalazła, jak również o możliwości pochówku;
 • osobom wykonującym zawód medyczny zapewnia się wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, w związku z opieką nad kobietą i dzieckiem,
 • kobieta otrzymuje opiekę laktacyjną zgodnie z indywidualną sytuacją i zgodnie z aktualną wiedzą na temat laktacji.

Katarzyna Łodygowska

https://matkaprawnik.pl

instagram: matka_prawnik