REGULAMIN KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH

§1 Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady przeprowadzania konsultacji psychologicznych udzielanych w ramach Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie („Fundacja”).
  2. Korzystanie z konsultacji psychologicznych w ramach Fundacji jest bezpłatne. 
  3. Korzystanie z konsultacji możliwe jest po wypełnieniu ankiety dostępnej na stronie internetowej www.fundacjaernesta.pl/ankieta-psychologiczna.

 

§2 Szczegóły dotyczące konsultacji

Po wypełnieniu ankiety Pacjent otrzymuje drogą mailową, na adres email podany w ankiecie, informację odnośnie możliwej pomocy, w tym w szczególności dane kontaktowe specjalisty lub placówki, w której możliwe będzie udzielenie pomocy. 

  1. Terminy konsultacji ustalane są pomiędzy Pacjentem a danym specjalistą lub placówką albo pomiędzy Pacjentem a Fundacją.
  2. Konsultacje odbywają się stacjonarnie lub online.
  3. Informację o odwołaniu konsultacji należy kierować na adres e-mail: konsultacje@fundacjaernesta.pl nie później niż do godziny 12:00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień konsultacji.  
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja, specjalista lub placówka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konsultacji, poprzez wysyłanie wiadomość na adres email podany w ankiecie.
  5. Psycholog Fundacji zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie konsultacji psychologicznej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

§3 Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Fundację dostępnej na stronie internetowej www.fundacjaernesta.pl/ankieta-psychologiczna.