REGULAMIN KONSULTACJI DLA WCZEŚNIAKÓW

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przeprowadzania konsultacji dla dzieci urodzonych przedwcześnie udzielanych w ramach Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie („Fundacja”), w szczególności konsultacji z neonatologiem, neurologopedą, fizjoterapeutą, psychologiem dziecięcym, terapeutą SI, ortopedą.
2. Korzystanie z konsultacji w ramach Fundacji jest bezpłatne. Rodzice/opiekunowie skierowani przez Fundację do danej placówki lub specjalisty nie ponoszą kosztów odbycia konsultacji ani wykonanych badań, o ile zostały wcześniej ustalone przez rodziców/opiekunów z Fundacją.
3. Korzystanie z konsultacji możliwe jest po wypełnieniu ankiety dostępnej na stronie internetowej www.fundacjaernesta.pl/ankieta-wczesniaki/.

§2 Szczegóły dotyczące konsultacji

1. Pomoc udzielana jest dzieciom urodzonym przed 37 tygodniem ciąży. W trakcie konsultacji rodzic/ opiekun może zostać poproszony o okazanie książeczki zdrowia dziecka (do wglądu specjalisty).
2. Z pomocy udzielanej przez Fundację w zakresie konsultacji mogą korzystać wyłącznie dzieci, które nie są w trakcie danej (tożsamej z konsultacją) terapii.
3. Po wypełnieniu ankiety rodzic/opiekun otrzymuje drogą mailową, na adres email podany w ankiecie, informację odnośnie możliwej pomocy (konsultacje, badania), w tym w szczególności dane kontaktowe specjalisty lub placówki, w której możliwe będzie udzielenie pomocy.
4. Terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są pomiędzy rodzicem/opiekunem a danym specjalistą lub placówką albo pomiędzy rodzicem/opiekunem a Fundacją.
5. Konsultacje odbywają się stacjonarnie lub on-line.
6. Informację o odwołaniu konsultacji należy kierować na adres email: wczesniaki@fundacjaernesta.pl nie później niż do godziny 12:00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień konsultacji.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konsultacji, poprzez wysyłanie wiadomość na adres email podany w ankiecie.
8. Wyłączną i pełną odpowiedzialność za udzielone Pacjentowi świadczenia ponosi specjalista lub placówka udzielająca świadczeń Pacjentowi. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń Pacjentowi.

§3 Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Fundację dostępnej na stronie internetowej
www.fundacjaernesta.pl/ankieta-wczesniaki/.