REGULAMIN KONSULTACJI DIAGNOSTYCZNYCH

§1 Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady przeprowadzania konsultacji diagnostycznych udzielanych w ramach Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie („Fundacja”).
  2. Korzystanie z konsultacji diagnostycznych w ramach Fundacji jest bezpłatne. Pacjent skierowany przez Fundację do danej placówki nie ponosi kosztów odbycia konsultacji ani wykonanych badań, o ile zostały wcześniej ustalone przez Pacjenta z Fundacją.
  3. Korzystanie z konsultacji możliwe jest po wypełnieniu ankiety dostępnej na stronie internetowej http://www.fundacjaernesta.pl/ankieta-diagnostyczna.

§2 Szczegóły dotyczące konsultacji

  1. Po wypełnieniu ankiety Pacjent otrzymuje drogą mailową, na adres email podany w ankiecie, informację odnośnie możliwej pomocy (konsultacje, badania), w tym w szczególności dane kontaktowe specjalisty lub placówki, w której możliwe będzie udzielenie pomocy. 
  2. Terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są pomiędzy Pacjentem a daną placówką (specjalistą) albo pomiędzy Pacjentem a Fundacją.
  3. Konsultacje odbywają się stacjonarnie lub on-line.
  4. Informację o odwołaniu konsultacji należy kierować na adres email: diagnostyka@fundacjaernesta.pl nie później niż do godziny 12:00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień konsultacji.  
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja, specjalista lub placówka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konsultacji.
  6. Wyłączną i pełną odpowiedzialność za udzielone Pacjentowi świadczenia ponosi specjalista lub placówka udzielająca świadczeń Pacjentowi. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń Pacjentowi. 

§3 Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Fundację dostępnej na stronie internetowej http://www.fundacjaernesta.pl/ankieta-diagnostyczna.