Rodzice po poronieniu lub martwym urodzeniu, mają prawo do zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, do zorganizowania pochówku i skorzystania z przysługujących im urlopów – skróconego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu okolicznościowego. To od rodziców dziecka zależy czy taki pochówek się odbędzie, a także czy będą chcieli skorzystać z pozostałych przysługujących im praw. W celu skorzystania z większości uprawnień, konieczne jest ustalenie płci dziecka. W przypadku, gdy do poronienia doszło na wczesnym etapie konieczne jest w tym celu przeprowadzenie badań genetycznych.

Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego

W przypadku poronienia lub martwego urodzenia USC wydaje akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu (nie jest wydawany akt zgonu). Rejestracja w USC jest niezbędna do uzyskania zasiłku pogrzebowego po dokonaniu pochówku oraz skorzystania ze skróconego urlopu macierzyńskiego i urlopu okolicznościowego. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule „Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przypadku Poronienia lub Martwego Urodzenia

Pochówek i zasiłek pogrzebowy

Po odebraniu ze szpitala karty zgonu lub karty martwego urodzenia i rejestracji dziecka w USC, możliwe jest dokonanie pochówku dziecka. W tym celu konieczne jest ustalenie szczegółów pochówku z zarządcą wybranego przez rodziców cmentarza i zakładem pogrzebowym.

W przypadku dokonania pochówku dziecka na podstawie aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu uzyskanego po rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, możliwe jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku o zasiłek pogrzebowy. Zasiłek ten wypłacany jest po zorganizowaniu pogrzebu. Wysokość zasiłku wynosi 4.000 zł, niezależnie od wysokości poniesionych przez rodziców dziecka kosztów. Co istotne, wniosek o wypłatę zasiłku powinien zostać złożony w terminie 12 miesięcy od daty poronienia lub martwego urodzenia. Do ZUS-u składa się nie tylko wniosek, ale także paragony potwierdzające poniesione koszty pogrzebu. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule „Prawo do Pochówku”.

Rezygnacja z pochówku

W sytuacji pozostawienia dziecka po poronieniu lub martwym urodzeniu w szpitalu, szpital zobowiązany jest do przekazania kwestii organizacji pochówku odpowiednim instytucjom. Szpitale rzadko bowiem samodzielnie podejmują się organizacji takich pogrzebów. Najczęściej organizacja pogrzebu przekazywana jest organom gminy, m. in. Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej.

Urlop macierzyński i urlop okolicznościowy.

W przypadku poronienia lub martwego urodzenia, po dokonaniu rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego kobieta może skorzystać ze skróconego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 56 dni, który liczony jest od dnia poronienia lub martwego urodzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule „Prawo do Urlopu Macierzyńskiego w Przypadku Poronienia lub Martwego Urodzenia”.

W przypadku, gdy kobieta przebywa na skróconym urlopie macierzyńskim, urlop okolicznościowy przysługuje tylko ojcu dziecka. W przypadku poronienia lub martwego urodzenia przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka w wymiarze 2 dni oraz urlop z tytułu pogrzebu w wymiarze 2 dni. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule „Prawa Ojca po Stracie

Agata Iwanow
Radczyni prawna
Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego

Pomoc prawna Fundacji Ernesta:
pomoc.prawna@fundacjaernesta.pl

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. Artykuł uwzględnia stan prawny, który obowiązuje w dniu publikacji (chyba, że inny stan prawny został wskazany w treści artykułu).